Algemene voorwaarden


Artikel 1 Begripsbepalingen 


In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden 
WerkOpFlakkee: WeDesignIt 
Site: de door de Vennootschap op Internet verzorgde en voor iedereen toegankelijke site(s) op het adres www.werkopflakkee.nl
Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt 
Diensten: een door WerkOpFlakkee aangeboden dienst, zoals het plaatsen van een advertentie op de Site, respectievelijk een abonnement tot het verkrijgen van toegang tot de op de site geexploiteerde CV-bank, het plaatsen van bedrijfsinformatie op de Site etc. 
Advertentie: een door Opdrachtgever geplaatste uiting op de Site 
 

Artikel 2  Algemeen 


2.1 
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door WerkOpFlakkee aangeboden diensten, voor de levering waarvan WerkOpFlakkee en Opdrachtgever een verbintenis aangaan en op alle overeenkomsten tussen WerkOpFlakkee en Opdrachtgever. 

2.2 
Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 

2.3 
Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

2.4 
Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen WerkOpFlakkee en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
 
2.5 
WerkOpFlakkee heeft het recht deze voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen en op bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren. Wijzigingen en/of aanvullingen treden in werking 30 (dertig) dagen na bekendmaking op de Site of op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld.


2.6 
WerkOpFlakkee heeft te allen tijde het recht om, zonder opgaaf van redenen, te plaatsen advertenties, danwel teksten daarvoor, te weigeren. Dit betreft met name die gevallen, waarin niet uitdrukkelijk sprake is van een zgn. loondienstverband. Zonder uitputtend te zijn, kunnen tot de redenen om advertenties, danwel teksten t.b.v. advertenties, op WerkOpFlakkee te weigeren, in het algemeen in ieder geval behoren:
teksten of advertenties welke naar gangbare opvattingen strijdig zijn met de goede smaak of met opvattingen over wat in het maatschappelijk verkeer betaamt;
oproepen om te reageren op vacante posities anders dan reguliere betrekkingen in loondienstverband, als daar zijn, met name te noemen doch niet uitputtend, posities te vervullen binnen hetgeen gemeenlijk aangeduid wordt als netwerkmarketing of relatiemarketing, ofwel werkzaamheden te verrichten ingevolge ener overeenkomst tot het verrichten van diensten.
 

Artikel 3  Aanbieding en overeenkomst 


3.1 
Alle aanbiedingen van WerkOpFlakkee zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. WerkOpFlakkee heeft het recht om zonder opgave van redenen opdrachten niet te accepteren. 

3.2 
De overeenkomst met WerkOpFlakkee komt pas tot stand nadat WerkOpFlakkee de opdracht schriftelijk (per post, fax of e-mail) heeft bevestigd en deze bevestiging ondertekend, dan wel per e-mail akkoord verklaard, door Opdrachtgever is geretourneerd aan WerkOpFlakkee, danwel via een daartoe geeigende pagina op de site door opdrachtgever is bevestigd. Eventuele aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst dienen schriftelijk door bevoegde vertegenwoordigers van partijen te worden overeengekomen. 
 

Artikel 4 Prijzen en betaling 


4.1 
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro's, exclusief BTW en exclusief eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. De gehanteerde prijzen staan vermeld op de Site en kunnen tevens worden opgevraagd bij WerkOpFlakkee. 

4.2 
WerkOpFlakkee brengt de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen in rekening door middel van een factuur (al of niet toonbaar op de aan de opdrachtgever toegewezen internetpagina). De facturen zullen door Opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal Opdrachtgever binnen 30 dagen na factuurdatum betalen. 

4.3 
Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal Opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, zal Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zijn tot vergoeding van de volledige buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15 % van de verschuldigde hoofdsom die in rekening is gebracht aan Opdrachtgever. 

4.4 
WerkOpFlakkee behoudt zich het recht voor de tarieven te herzien. WerkOpFlakkee zal een dergelijke tariefherziening minstens dertig (30) dagen van tevoren op de Site plaatsen. Indien Opdrachtgever zich niet in een dergelijke wijziging kan vinden, heeft hij gedurende veertien (14) dagen na bekendmaking op de Site het recht de overeenkomst schriftelijk te beeindigen. Indien Opdrachtgever de overeenkomst niet binnen genoemde periode van veertien (14) dagen heeft beeindigd, wordt Opdrachtgever geacht met de wijziging akkoord te gaan. 

4.5 
WerkOpFlakkee is te allen tijde gerechtigd om van Opdrachtgever te verlangen dat zij zekerheid verstrekt voor de nakoming van haar verplichtingen jegens WerkOpFlakkee bijvoorbeeld door middel van een bankgarantie, door betaling van een voorschot of zelfs volledige betaling op voorhand, voordat WerkOpFlakkee tot uitvoering van de overeenkomst overgaat. 
 

Artikel 5 Plaatsen van advertenties 


5.1 
WerkOpFlakkee biedt de volgende Diensten aan op de Site: 
- Het plaatsen van vacatures in de vacaturebank; 
- Preferent plaatsen van vacatures in overzichtslijsten;  
- Abonnement op de CV-bank; 
- Bedrijfspresentaties. 

5.2 
Opdrachtgever verstrekt aan WerkOpFlakkee alle noodzakelijke informatie waarvan Opdrachtgever weet, dan wel redelijkerwijs behoort te weten, dat deze van belang is voor WerkOpFlakkee voor een correcte uitvoering van de verplichtingen harerzijds die voortvloeien uit een overeenkomst die zit op het plaatsen van de Advertenties. 

5.3 
Materiaal ten behoeve van plaatsing van Advertenties dient door Opdrachtgever te worden aangeleverd conform de daartoe gestelde richtlijnen van WerkOpFlakkee. Deze richtlijnen zijn gepubliceerd op de Site en kunnen eveneens worden opgevraagd bij WerkOpFlakkee. 

5.4 
Indien de plaatsing van de Advertentie voor de afloop van de overeengekomen duur wordt beeindigd door Opdrachtgever, bijvoorbeeld wanneer een vacature inmiddels is vervuld, vervalt daarmee automatisch het recht op plaatsing voor de resterende periode van de overeengekomen duur. Een en ander zonder het recht tot restitutie. 
 

Artikel 6 Aansprakelijkheid 


6.1 
De totale aansprakelijkheid van WerkOpFlakkee wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan de vergoeding die Opdrachtgever aan WerkOpFlakkee verschuldigd is onder de overeenkomst. Onder directe schade wordt uitsluitend die schade verstaan die in een direct en onlosmakelijk verband staat met de schadeveroorzakende gebeurtenis. 

6.2 
De aansprakelijkheid van WerkOpFlakkee voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en enige andere schade dan die bedoeld in artikel 6.1 is uitgesloten. 

6.3 
WerkOpFlakkee aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit het gebruik van de Site en/of de Diensten door Opdrachtgever of derden en voor alle mogelijke gevolgen daarvan, waaronder ook begrepen storingen in het netwerk en performance-problemen. Opdrachtgever vrijwaart WerkOpFlakkee voor alle eventuele aanspraken van derden in verband met de teksten en gegevens die Opdrachtgever op de Site heeft geplaatst. 
 

Artikel 7 Beeindiging 


7.1 
Ieder der partijen is gerechtigd een overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buiten rechte te ontbinden indien de andere partij ook na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling, stellende een termijn van ten minste 30 (dertig) dagen, toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van wezenlijke verplichtingen van de overeenkomst. 

7.2 
Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed zakelijk overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beeindigd. Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden. 

7.3 
WerkOpFlakkee kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beeindigen indien Opdrachtgever al dan niet voorlopig, sursance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van Opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beeindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. WerkOpFlakkee zal wegens deze beeindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden. 

7.4 
Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 7.1 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij WerkOpFlakkee ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die WerkOpFlakkee voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar. 
 

Artikel 8 Overmacht


8.1 
Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van WerkOpFlakkee. 
8.2 
Wanneer de overmachtsituatie langer dan 90 (negentig) dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beeindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn. 
 

Artikel 9  Intellectuele Eigendomsrechten 


9.1 
Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van producten en materiaal, in verband met de voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst, al dan niet ontwikkeld ten behoeve van Opdrachtgever, blijven berusten bij WerkOpFlakkee of haar licentiegevers. 

9.2 
WerkOpFlakkee zal Opdrachtgever vrijwaren tegen elke rechtsvordering welke gebaseerd is op de bewering dat door WerkOpFlakkee zelf ontwikkelde programmatuur, apparatuur of materialen inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele of industriële eigendom, onder de voorwaarde dat Opdrachtgever WerkOpFlakkee onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan WerkOpFlakkee. 

  

Artikel 10 Onderhoud 


WerkOpFlakkee is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het systeem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door de Vennootschap te verrichten aanpassingen of verbeteringen van het systeem, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de Opdrachtgever jegens WerkOpFlakkee ontstaat.
 

Artikel 11 Toepasselijk recht en geschillen


11.1 
De overeenkomst tussen WerkOpFlakkee en Opdrachtgever wordt beheerst door Nederlands recht. 

11.2 
De geschillen welke tussen WerkOpFlakkee en Opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van een door WerkOpFlakkee met Opdrachtgever gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement Rotterdam.